Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.

Patrí medzi najvýznamnejších skladateľov na Slovensku. Po ukončení štúdií pracoval ako redaktor kníh a hudobnín vydavateľstva OPUS. V rokoch 1991 - 1995 bol nezávislým editorom a producentom pôvodných umeleckých programov. Pedagogicky je činný od roku 1988, na Hudobnej fakulte VŠMU pôsobil ako externý a neskôr ako interný pedagóg, prednášal teóriu a dejiny hudby. Od 1997 do 2002 bol prodekanom fakulty.

Od roku 2003 je pedagógom skladby na Fakulte múzických umení na AU v Banskej Bystrici, pričom niekoľko rokov bol aj dekanom tejto fakulty. Prednášal a vyučoval na univerzitách a hudobných vysokých školách v USA, Taliansku, Fínsku, Francúzsku, Rakúsku, Portugalsku a Českej republike. Pravidelne sa venuje výskumu a uvádzaniu historickej hudby l5. a l6. storočia, realizoval diela J. Ockeghema, J. Dunstabla, M. Praetoria, A. Willaerta, J. Moutona, J. Silvána a iných.

Pravidelne absolvuje vedecké a pracovné pobyty v Centre de Musique Baroque de Versailles, zamerané na rekonštitúciu skladieb 16. a 17. storočia (H. Desmarest, N. Bernier, M. A. Charpentier) a na University of Wisconsin, Green Bay v USA. Je zakladateľom a rektorom Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Jeho diela mali premiéry po celom svete a boli zaznamenané na mnohé nosiče rôznych vydavateľstiev.